wywołanie zgodne z linkiem canonical
Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Nysa przyśpiesza

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
- Od 14 lat nie było takiej dynamiki inwestycyjnej. Stopa bezrobocia dla gminy wynosi dziś poniżej 13 %, liczba przedsiębiorstw zwiększyła się, dochody z podatków PIT i CIT rosną - mówi Jolanta Barska, burmistrz Nysy.
Nysa przyśpiesza

Nysa przyśpiesza
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Po upadku największych nyskich zakładów pracy, likwidacji trzech jednostek wojskowych i wcześniej powodzi tysiąclecia, miasto popadło w gigantyczny kryzys. Bezrobocie w gminie wynosiło ponad 35 proc. Jest Pani burmistrzem od 2006 roku. Jakie problemy były do rozwiązania, aby dźwignąć miasto na ścieżkę rozwoju?

Najważniejszym zadaniem w 2007 roku było pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości. Wyznaczenie i ożywienie terenów Nyskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wymagało to wielu uzgodnień z Zarządem WSSE, których ukoronowaniem było Rozporządzenie Rady Ministrów wskazujące tereny w obszarze ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej jako terenów podstrefy ekonomicznej w Nysie. Kolejne działania związane były z tworzeniem przyjaznego klimatu dla rozwoju gospodarczego naszej gminy. Budowa kanalizacji w całej gminie, budowa dróg na terenach inwestycyjnych, podjęcie uchwały o zachętach dla przedsiębiorców, to przyczyniło się do powstawania infrastruktury i gospodarczej promocji gminy. Zachętą do inwestowania w Nysie są, zakończone sukcesem, starania o budowę obwodnicy Nysy i modernizacji przeciwpowodziowej naszego jeziora i brzegów Nysy Kłodzkiej. Równolegle prowadzone są działania związane z turystyczną promocją gminy. Powstało wiele produktów turystycznych, szlaki turystyczne i cyklicznych imprez kulturalnych, nad promocją których teraz intensywnie pracujemy.

Mieszkańcy pytają o zakłady pracy w Nysie. Zachwycamy się inwestycjami Amerykanów, którzy będą produkować quady w Opolu, tymczasem niewielu wie, że krajowi przedsiębiorcy w nyskiej strefie stworzyli dwa razy więcej miejsc pracy i to podobno nie koniec. Jak Pani ocenia to, co wydarzyło się w gospodarczym trójkącie ulic: Jagiellońska, Karpacka, Dubois? Jakie to ma znaczenie dla rozwoju Nysy?

WSSE sprzedała tereny nyskiej podstrefy trzem inwestorom. Dwóch: firma Vasco Doors i firma Alsecco stale rozwija swoje zakłady, rozbudowują obiekty i zatrudniają kolejnych pracowników, co potwierdzane jest wydawanymi przez WSSE kolejnymi zezwoleniami na rozszerzenie działalności tych firm. W ubiegłym roku zezwolenie otrzymało Alsecco, a w tym Vasco Doors. W firmach działających na terenach strefy pracuje już blisko 500 osób, a wokół. dzięki rozbudowanej infrastrukturze, powstają kolejne firmy. To dla nas bardzo ważne, bo tam powstają miejsca pracy dla nysian.

Podczas sesji Rady Miejskiej, kiedy otrzymała Pani absolutorium za wykonanie budżetu z 2013r., dyskutowano na temat sytuacji w gminie. Podstawowe wskaźniki, bezrobocie, liczba przedsiębiorstw, dochody z PIT i CIT, wskazują, że Nysa po latach upadku i kryzysu wchodzi na ścieżkę rozwoju.

Analiza budżetów gminy z ostatnich lat wskazuje na to, że sytuacja społeczno – ekonomiczna w Nysie poprawia się. Rosną dochody gminy, w tym dochody gminy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT), wzrasta liczba rejestrujących się podmiotów gospodarczych w gminie, zmniejsza się bezrobocie, nie wzrasta liczba osób korzystających z pomocy społecznej.

Budowa ronda na Asnyka - finansowana przez gminę i w części przez inwestorów - już na finiszu. To jest jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji u zbiegu zarządców trzech dróg: krajowej, gminnej i powiatowej. Jakie znaczenie dla miasta ma ta inwestycja?

Staraniem gminy oraz dwóch inwestorów prywatnych kończymy przebudowę drogi krajowej, która w sposób znaczący upłynni ruch na skrzyżowaniu z drogą powiatową przy ul. Kraszewskiego oraz podniesie bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. Likwidujemy bardzo niebezpieczny obecnie lewoskręt z ul. Kraszewskiego. Wybudowany zostanie również odcinek drogi łączący ulicę Asnyka z ul. Racławicką. To rozwiązanie podniesie atrakcyjność terenów zlokalizowanych wzdłuż ul. Racławickiej i tym samym możemy się spodziewać, że zostaną one wkrótce zagospodarowanie. Dogodne połączenie ul. Racławickiej z ul. Asnyka przyczyni się również do powstania na terenie naszego miasta długo oczekiwanego przez mieszkańców obiektu sieci McDonalds.

Gmina spółka EKOM właśnie przystąpiła do realizacji ostatniego etapu inwestycji w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami Nysa w Domaszkowicach. Czy jest szansa na zatrudnienie nowych pracowników po zakończeniu budowy wszystkich instalacji?

Zanim powiem o inwestycjach spółki EKOM, przypomnę, że jako gmina bardzo dobrze poradziliśmy sobie z wdrażaniem nowej ustawy o gospodarce odpadami i byliśmy pokazywani jako dobry przykład w skali kraju. Nasze Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach uzyskało w tym roku, jako pierwsze w województwie opolskim, status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. RCGO obsługuje ok. 230 tys. mieszkańców z 19 gmin z dwóch województw, spełnia wszystkie wymogi prawne i standardy stawiane takim instalacjom. Spełnienie tych standardów ma bezpośredni wpływ na koszt funkcjonowania RCGO, a to przekłada się na cenę przyjęcia odpadów na składowisko i w efekcie stanowi istotny element kalkulacji „podatku śmieciowego”.

Nasza cena przyjęcia odpadów na składowisko jest najkorzystniejszą w województwie. W ramach realizacji II etapu budowy Centrum została już uruchomiona kompostownia. W trakcie realizacji jest inwestycja kogeneracji, czyli odzysku biogazu z kwater składowania i jego przetworzenie na energię elektryczną. To zadanie zostanie zakończone we wrześniu tego roku. Pozyskana energia elektryczna będzie wykorzystana w eksploatacji Regionalnego Centrum. Obecnie trwają również prace nad przygotowaniem inwestycji budowy instalacji do produkcji paliwa alternatywnego. Zakończenie tego przedsięwzięcia planowane jest na wrzesień przyszłego roku. Koszt realizacji II etapu budowy RCGO wynosi blisko 15 mln zł, z czego uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi ok. 13 mln zł. Funkcjonowanie i rozbudowa RCGO w Domaszkowicach to również powstawanie nowych miejsc pracy. Obecnie powstało tam 30 stanowisk pracy. Po zakończeniu realizacji II etapu zatrudnienie zwiększy się do ok. 45 osób.

Nowa strategia rozwoju i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, to dwa najważniejsze dokumenty dotyczące przyszłości gminy, które Pani przedstawi Radzie Miejskiej przed końcem kadencji. W jakim kierunku zmierzać będzie gmina według tych strategicznych dokumentów?

Priorytetem Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 jest rozwój gospodarczy gminy i powstawanie nowych miejsc pracy. Temu celowi podporządkowane są wszystkie zaproponowane działania. Najważniejszym zadaniem i wyzwaniem inwestycyjnym w nadchodzącym okresie programowym jest uzbrojenie i zagospodarowani 156 hektarów terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowego Goświnowice-Radzikowice. Drugim priorytetem, który w projekcie strategii został bardziej wyeksponowany jest rozwój turystyki jako gałęzi gospodarki. Mamy ku temu doskonałe warunki z racji dziedzictwa kulturowego, walorów przyrodniczych, jak też zrealizowanych już przedsięwzięć wspierających rozwój turystyki.

Mamy dobrą bazę do rozwoju. Uporządkowaliśmy wszystkie zagadnienia środowiskowe: wodociągi, kanalizację, ochronę powietrza i gospodarkę odpadami. Mamy zagospodarowaną pierwszą specjalną strefę ekonomiczną. Wyznaczyliśmy nowe tereny inwestycyjne. Już niedługo będziemy zabezpieczeni przed powodzią dzięki realizowanym inwestycjom na rzece i zaporze. Wybudowaliśmy nowe drogi, które usprawniły system komunikacyjny Nysy.

Rozpoczęły się przygotowania do budowy obwodnicy. W znacznym stopniu odnowiliśmy nasze zabytki oraz zrealizowaliśmy szereg inwestycji i przedsięwzięć służących rozwojowi turystyki i jej promocji. Uzbrojenie i zagospodarowanie Parku Przemysłowego jest szansą dla młodych ludzi i dla rozwoju gminy. Efektem realizacji założeń nowej strategii będzie zahamowanie niekorzystnych zjawisk demograficznych i poprawienie warunków i jakości życia naszych mieszkańców.

Kampania wyborcza już chyba na dobre się rozpoczęła. Na ulicach rozpowszechniane są ulotki Stowarzyszenia Liga Nysa „Upadek Nysy”, w której autorzy twierdzą m.in. że po ośmiu latach Pani rządów Nysa znajduje się w najgorszej sytuacji gospodarczej i społecznej w swojej najnowszej historii…

Nie znam treści tych ulotek, ale pamiętam te, z kampanii przed referendum, kiedy to wyroki sądu z powodu kłamliwych i nieprawdziwych informacji zabroniły rozpowszechniania ulotek propagandowych oraz te, z poprzedniej kampanii wyborczej. Dane, które analizujemy potwierdzają, że sytuacja w naszej gminie znacznie się poprawiła, i że Nysa w końcu wkroczyła na ścieżkę rozwoju. Kiedy byłam jeszcze wiceburmistrzem i opracowywaliśmy strategię rozwoju gminy w 2004 roku, bezrobocie sięgało prawie 40%. Szkoda, że grupy polityków, które dziś tak agresywnie mnie krytykują manipulując danymi – w tym zadłużeniem gminy, które jest procentowo jednym z najniższych w regionie, przy dużej dynamice inwestycyjnej - nie zajmowały się niegdyś z taką energią ratowaniem największych zakładów pracy oraz jednostek wojskowych, które opuściły miasto.

Niestety, największe nyskie zakłady upadały zwalniając tysiące pracowników. Kasa miasta była wówczas prawie pusta. Natomiast dzięki mojemu zaangażowaniu, budowie dróg i uzbrajaniu terenów inwestycyjnych od 2009 r. zaczęły w Nysie powstawać pierwsze zakłady. Kawałek po kawałku zmieniamy naszą gminę.

Od 14 lat nie było takiej dynamiki inwestycyjnej w gminie. Bezrobocie to bolączka Nysy, ale nieprawdą jest, że bezrobocie w naszej gminie wynosi 20 %, bo jest to poziom bezrobocia dla całego powiatu składającego się z 9 gmin. Szacunkowa stopa bezrobocia dla naszej gminy wynosi dziś poniżej 13 %, liczba przedsiębiorstw w naszej gminie zwiększyła się, dochody z podatków PIT i CIT są coraz większe, wzrasta liczba zezwoleń na budownictwo jednorodzinne.

Należy kontynuować zrównoważony rozwój gminy. Najgorszy czas Nysa ma już za sobą, ale potrzeba intensywnej, konsekwentnej pracy i wykorzystania szans, jakie będą w latach 2014 – 2020 w ramach środków Unii Europejskiej, a nie populistycznych haseł. Stworzyliśmy Partnerstwo Nyskie 2020 z sąsiednimi gminami, które jest szansą na rozwój Nysy i całego pogranicza polsko-czeskiego.


umo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Środa 1 lutego 2023
Imieniny
Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości