Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


O strategii rozwoju, galerii i Dworze Biskupim

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Rozmowa z burmistrz Jolantą Barską na temat bieżących spraw w gminie Nysa.
O strategii rozwoju, galerii i Dworze Biskupim

- Rada Miejska w Nysie na pani wniosek podjęła uchwałę o rozpoczęciu prac nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Nysa. Jaki jest cel opracowania tego dokumentu strategicznego i jak będą wyglądać prace nad jego stworzeniem?

Strategia Rozwoju Gminy jest jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych Gminy. Aktualna Strategia powstała w 2004 roku i obejmowała perspektywę do 2015 roku. Obecnie przystępujemy do jej aktualizacji. Nowa Strategia Rozwoju Gminy Nysa będzie obejmowała horyzont lat 2014-2023. Strategia określa główne cele, priorytety i kierunki rozwoju gminy. Podstawą do wyznaczenia tych wytycznych jest określenie i analiza potrzeb, zagrożeń i szans oraz możliwości rozwojowych Gminy. Strategia Rozwoju stanowi, więc drogowskaz dla działań planistycznych Gminy, w krótkiej jak też dłuższej perspektywie czasowej. Stanowi też podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe uwzględnionych w niej zadań ze środków pomocowych, w tym środków z Unii Europejskiej. Perspektywa czasowa strategii pokrywa się z perspektywą czasową budżetu Unii, a zawarte w niej priorytety i działania uwzględniają również cele i priorytety kolejnej edycji programowej Unii Europejskiej. Jest to wymóg niezbędny do aplikowania o te środki. W celu wypracowania założeń i koordynowania prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy powołałam specjalny zespół. Prace nad strategią rozpoczęły się w tym miesiącu i potrwają do końca roku. Pierwszym zadaniem, które właśnie rozpoczynamy jest zebranie od Radnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i mieszkańców propozycji tematów, celów, zadań, uwag i sugestii do założeń do strategii.

- Czy wszystkie ugrupowania polityczne włączą się w prace nad strategią?

Do prac nad strategią zaprosiłam przedstawicieli wszystkich ugrupowań reprezentowanych w Radzie Miejskiej w Nysie. Oczywiście posiedzenia i prace związane z opracowaniem strategii będą otwarte dla wszystkich radnych. Do czynnego udziału w pracach nad jej opracowaniem zaprosiłam przedstawicieli nyskich uczelni, stowarzyszeń skupiających przedsiębiorców oraz Rady Seniorów i Rady Młodzieży. Dodatkowo, w zależności od analizowanego tematu będziemy zapraszać przedstawicieli organizacji, instytucji czy też firm. Bardzo ważnym elementem w tworzeniu strategii jest zapewnienie szerokich konsultacji społecznych zarówno, co do diagnozy aktualnego stanu, jak i co do wynikających z diagnozy założeń do strategii, zaproponowanych celów, priorytetów i zadań oraz projektu opracowanego dokumentu.

- W jakim zakresie zapisy obecnie obowiązującej strategii rozwoju gminy do roku 2015 zostały zrealizowane przez samorząd?

Strategia rozwoju gminy Nysa na lata 2004-2015 to bardzo ciekawy dokument. To pierwsza strategia rozwoju gminy Nysa i pierwszy dokument strategiczny, który opracowaliśmy własnymi siłami, bez korzystania z ekspertów. Nie ponieśliśmy żadnych kosztów jej opracowania, a dzięki trafnej diagnozie i określonym kierunkom rozwoju mogliśmy zrealizować wiele zadań. W ramach priorytetu dotyczącego wzmocnienia konkurencyjności Gospodarki stworzyliśmy Nyską Podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obszarze ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej oraz pozyskaliśmy środki na uzbrojenie tych terenów, wyznaczyliśmy również szereg innych terenów inwestycyjnych. Wspólnie z przedsiębiorcami opracowaliśmy system ulg i zwolnień dla przedsiębiorców inwestujących w Nysie i rozszerzających swoją działalność. Rozpoczęliśmy zagospodarowywanie terenów powojskowych i rewitalizację nyskich fortyfikacji. Stworzyliśmy Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszowicach. Wybudowaliśmy 170 km kanalizacji sanitarnej w całej gminie. Wybudowaliśmy wiele kilometrów dróg, chodników i parkingów zarówno ze środków budżetu gminy jak również przy udziale budżetu państwa i środków UE. Rozpoczęliśmy budowę monitoringu wizyjnego w mieście w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców. Wiele zadań wykonaliśmy w zakresie rozwoju i Promocji Turystyki i rewitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego oraz aktywizacji obszarów wiejskich. Strategia Rozwoju Gminy 2004-2015 dotyczy rozwoju gminy w zakresie 4 priorytetów, dotyczy bardzo wielu zadań, zatem pozwoliłam sobie powiedzieć tylko o kilku najważniejszych.

- Temat budowy galerii handlowej na terenie byłej zajezdni MZK jest nadal głośny wśród opinii publicznej. Właściciel terenu nie może budować galerii, bo nie pozwalają mu na to zapisy studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy. Jakie jest pani stanowisko oraz radnych Rady Miejskiej w Nysie w sprawie budowy galerii handlowej na terenie byłej zajezdni?

Pod koniec ubiegłego roku, na listopadowej sesji Rady Miejskiej, radni przegłosowali stanowisko, w którym w sposób jednoznaczny opowiedzieli się przeciwko tworzeniu nowych lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych na terenie miasta. Debata dotyczyła możliwości wprowadzenia galerii handlowych na terenie byłej fabryki FSD, na terenie dworu Biskupiego oraz wspomnianej byłej zajezdni MZK. Argumenty padające w dyskusji radnych dotyczyły różnych aspektów. Część radnych w lokalizacji galerii handlowej w Śródmieściu miasta widzi zagrożenie dla istniejącej sieci placówek handlowych i w konsekwencji likwidację miejsc pracy. Inni radni zwracali uwagę na fakt, że gmina posiada własne tereny pod obiekty wielkopowierzchniowe przy ul. Zwycięstwa i przy drodze krajowej w kierunku na Otmuchowa, więc umożliwienie wybudowania galerii handlowej w centrum miasta uniemożliwi sprzedaż tych terenów i pozbawi Gminę dochodu. Sytuacja Nysy od 2009 r., w którym uchwalono studium i wskazano akceptowane społecznie dwie lokalizacje dla obiektów wielkopowierzchniowych, biorąc pod uwagę nasycenie obiektami handlowymi uległa znacznej zmianie. Dzisiaj na terenie przy ul. Zwycięstwa funkcjonuje pierwszy obiekt wielkopowierzchniowy, przy ul. Piłsudskiego budowany jest park handlowy, na ul. Asnyka powstaje duży obiekt handlowy. W bieżącym roku budujemy drogę w ul. Krasińskiego, która pozwoli skomunikować tereny gminne, na których zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania istnieje możliwość wybudowania kolejnego obiektu wielko powierzchniowego. W tej sytuacji radni uznali, że nie ma potrzeby, ani możliwości wyrażania zgody na kolejny obiekt wielkopowierzchniowy w Śródmieściu.

- Trwają przygotowania do określenia projektów kluczowych, które mogą być realizowane z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Spotkała się pani ostatnio z przedstawicielami kilku sąsiednich samorządów w tej sprawie ? Jakie propozycje ma gmina Nysa do projektów kluczowych?

Tak zwane projekty kluczowe, aktualnie nazwane są projektami strategicznymi, są zadaniami, które imiennie będą wymienione do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego. Projekty kluczowe wyłączone są z konieczności udziału w procedurze konkursowej. Ich zatwierdzenie odbywa się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ze względu na ten szczególny charakter, projekty strategiczne winny mieć ponadlokalną rangę zarówno, co do ich strategicznego znaczenia dla regionu i województwa, obszaru oddziaływania oraz kosztów realizacji. Tematy projektów strategicznych jak i tematy projektów konkursowych muszą wpisywać do priorytetów środków unijnych i spełniać kryteria programowe. Niestety zawęża to znacznie tematykę projektów, którymi gminy czy powiaty mogłyby być zainteresowane. Wspólnie ze Starostwem złożyliśmy propozycję projektu strategicznego dotyczącego uzbrojenia 156 ha terenów inwestycyjnych Regionalnego Parku Przemysłowego Radzikowice-Goświnowice. Ze Starostwem i pozostałymi gminami z powiatu rozważamy propozycję projektu dotyczącego rozbudowy i integracji systemu transportu publicznego na obszarze powiatu. Wspólnie z gminami, Otmuchów i Paczków, chcemy zając się restauracją obiektów zabytkowych z terenu naszych trzech gmin i zabytków administrowanych przez nyski powiat.

- Na koniec pytamy o Dwór Biskupi w Nysie, gmina otrzymała pismo od nowego właściciela. Spotykała się pani w tej sprawie z Iwoną Solisz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, coś nowego, jeśli chodzi o plany właściciela?

Dwór Biskupi od  listopada ubiegłego roku ma nowego właściciela, który podobnie jak poprzedni właściciel przekazał obiekt na 20 lat we władanie dzierżawcy. Dzierżawca Dworu Biskupiego na swój wniosek otrzymał od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodę na przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie remontu stolarki okiennej i uzupełnienia tynków. Wspomnę tylko, że jest to już kolejne pozwolenie na wykonanie prac budowlanych, bo poprzednie straciło ważność w 2012 roku i wówczas dzierżawca nie podjął prac remontowych. W marcu br. otrzymałam pisemną odpowiedź od nowego właściciela Dworu Biskupiego, w której poinformował, że planuje przeprowadzić prace adaptacyjno-remontowe w terminie 4-5 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę i przewiduje oddać do użytku pierwsze lokale w obiekcie na przełomie września i października br. Nam zależy, aby obiekt nie ulegał zniszczeniu i wszystkie nieprawidłowości w zabezpieczeniu obiektu zgłaszamy Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.


umo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Poniedziałek 27 czerwca 2022
Imieniny
Cypriana, Emanueli, Władysława

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Nieruchomości Nysa