Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Nysa
9,5 tysiąca osób w sieci

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Rozmowa z Tadeuszem Szeremetą, kierownikiem jednostki realizującej projekt „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi gminy Nysa” w ramach Funduszu Spójności.

W mieście i gminie Nysa realizowane jest zadanie „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi gminy Nysa”. Gdzie już ukończono prace, gdzie jeszcze trwają?

Zadanie „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi gminy Nysa” realizowane jest w dwóch etapach. Etap I, dla którego posiadaliśmy dokumentację projektową przed rozpoczęciem realizacji, obejmuje cztery rejony miejskie tj; Aleję Wojska Polskiego, ul. Jagiełły bud. Nr. 28b,28c, osiedle przy ul. Otmuchowskiej, Górną Wieś oraz wieś Przełęk i część wsi Goświnowice. Wybudowanych zostało ponad 19 km sieci kanalizacyjnej oraz sześć przepompowni ścieków. Etap ten został zakończony w czerwcu ubiegłego roku.

Etap II, dla którego opracowywaliśmy dokumentację obejmuje swym zasięgiem 20 sołectw tj.; Morów, Iława, Koperniki, Siestrzechowice, Podkamień, Hajduki Nyskie, Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Konradowa, Wyszków Śląski, Kubice, Niwnica, Domaszkowice, Hanuszów, Złotogłowice, Rusocin, Regulice, Sękowice, Radzikowie. W 19 sołectwach trwają prace budowlane natomiast w Lipowej rozpoczną się w przyszłym miesiącu. W miejscowości tej z uwagi na bardzo trudne warunki gruntowo-hydrologiczne musieliśmy przeprojektować sieć. Umowę na roboty w Lipowej podpiszemy w bieżącym miesiącu.

Kiedy zadanie zostanie ukończone? Czy planowany we wniosku termin ukończenia zostanie dotrzymany?

Podpisane umowy na roboty budowlane dla etapu II oraz planowane podpisanie umowy na Lipową przewidują terminy zakończenia robót na koniec bieżącego roku. Termin ten może jednak zostać przesunięty na I kwartał 2010 r. ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe oraz zimowe warunki realizacji robót. Nie zmienia to jednak planowanego terminu ukończenia zadania. Planowany we wniosku termin zakończenia zadania na koniec 2010 r. zostanie dotrzymany.

Zadanie to jest jedną z większych inwestycji w nyskiej gminie. Ile otrzymaliśmy środków na realizację w ramach Funduszu Spójności a jaki jest wkład własny Gminy Nysa?

Według Decyzji Komisji Europejskiej koszt całkowity zadania miał wynieść 18.749.000 €, dofinansowanie z Funduszu Spójności, które jest niezmienne wyniesie 15.389.250 €. Udział Spółki Wodociągów i Kanalizacji „AKWA” oraz Gminy Nysa, na dzień przyznania pomocy kształtował się na poziomie 13,5 mln zł. Aktualnie udział ten przewidywany jest na poziomie trzydziestu kilku milionów złotych (wg kursu euro= 4,6 zł)

Z jakimi problemami spotkaliście się Państwo podczas realizacji zadania?

Najpoważniejszym problemem, z którym musieliśmy się zmierzyć podczas realizacji zadania było domknięcie budżetu zadania. Po otwarciu ofert pierwszego kontraktu z drugiego etapu okazało się, że najtańsza oferta przekraczała o 65% budżet, jaki był przewidziany dla tego kontraktu. Należy zaznaczyć, że liczyliśmy się ze zwyżką cen, na które składał się z jednej strony znaczny wzrost cen usług budowlanych, a z drugiej niekorzystny, dla naszego zadania, kurs euro. Jednak dopiero zgłoszone oferty przetargowe zobrazowały nam poziom tego wzrostu. W związku z brakiem możliwości pozyskania tak dużych środków na pokrycie niedoborów finansowych zdecydowaliśmy się na przeprojektowanie odcinków sieci, gdzie występują bardzo trudne warunki gruntowe i hydrologiczne celem uzyskania wypłycenia kanałów oraz korzystniejszych przebiegów tras sieci. Ponadto podjęliśmy decyzje na podział kontraktów na mniejsze . Wszystkie te działania miały na celu dostosowanie kosztów realizacji do budżetu Projektu , który byliśmy w stanie zabezpieczyć, a jednocześnie pozwalają uzyskać zamierzony efekt ekologiczny, gwarantujący dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności na niezmienionym poziomie. Przedsięwzięte działania nie uchroniły i tak przed znacznym wzrostem kosztów zadania. Brakujące środki zostały pozyskane z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Było to możliwe dzięki zobowiązaniom Gminy na spłacenie pożyczki uzupełniającej w postaci dokapitalizowania Spółki. Zaistniała sytuacja wymusiła ponadto dodatkowe czynności organizacyjne takie jak; ponowne przygotowanie przetargów na roboty , zmiany i zatwierdzenia szeregu dokumentów m.in. harmonogramy, plany płatności.

Innym problemem są wyjątkowo niekorzystne warunki meteorologiczne (znacznie odbiegające od  poprzedzających w minionych latach). Mrozy przerwały prace na budowie na około miesiąc, a następnie obfite opady śniegu, a teraz deszczu powodują duże utrudnia w prawidłowej realizacji robót. Z jednej strony „napięty” harmonogram robót nakazuje intensyfikację prac a z kolei wysoki poziom wód gruntowych wymusza potrzebę zwiększonego, od zakładanego w przedmiarach robót, odwadniania wykopów, co z kolei naraża na niebezpieczeństwo zakłócenia stosunków wodnych na terenach objętych budową, powodującą osiadanie gruntów, co miało miejsce na budowie w Złotogłowicach. Wymaga to zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu robót oraz zastosowania dodatkowych zabezpieczeń. Jednak nie da się przewidzieć wszystkich zagrożeń a jedynie je minimalizować. W sygnalizowanym przypadku Złotogłowic doszedł jeszcze czynnik ludzki, a mianowicie strach przed niebezpieczeństwem wystąpienia katastrofy budowlanej.

W Złotogłowicach prawdopodobnie - na wskutek prac - pękły ściany dwóch domostw?

Jak wcześniej zaznaczono budynki w Złotogłowicach posiadały rysy po pęknięciach, co zostało udokumentowane w opinii biegłego rzeczoznawcy, nie mniej jednak kolejne obserwacje potwierdziły wystąpienie nowych rys, które są prawdopodobnie skutkiem zmieniającego się poziomu wód gruntowych . Aktualnie roboty na odcinku wystąpienia powyższego zjawiska zostały przerwane. Wykonawca spełnił zalecenia rzeczoznawcy budowlanego i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mające na celu zabezpieczenie obiektów przed możliwością wystąpienia dodatkowych szkód oraz zobowiązał się do naprawy powstałych uszkodzeń, którą wykona po ustabilizowaniu się warunków wodnych w gruncie. Będzie to możliwe dopiero po co najmniej miesięcznym okresie obserwacji budynków.

W dniu 20 marca br. przeprowadzona została kontrola przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, która wykazała iż nie ma zagrożenia katastrofą budowlaną budynków nr 126 i 127 w Złotogłowicach.

Dla mieszkańców miasta kanalizacja jest od dawna standardem natomiast w wielu sołectwach inwestycja jest innowacją. Poprawi ona jakość życia mieszkańców nyskich sołectw i przyczyni się do poprawienia stanu środowiska. Ile domostw zostanie przyłączonych do kanalizacji?

W związku z tym, że na etapie realizacji mieszkańcy terenów objętych Projektem często zmieniają decyzje odnośnie podłączeń do sieci oraz fakt, że przyłączenie do sieci będzie wykonywane przez właścicieli posesji możemy podać jedynie orientacyjne wielkości. W studium wykonalności założono podłączenie do sieci około 2.300 posesji oraz 9,5 tys. osób.

Gdzie do tej pory trafiały ścieki?

Teoretycznie powinny trafiać do szamb, a następnie powinny być odwożone przez specjalistyczną firmę na oczyszczalnię ścieków. W rzeczywistości według naszych obserwacji odbywa się to w niewielkim stopniu, ścieki często trafiają do przydrożnych rowów lub cieków wodnych oraz bezpośrednio do gruntu.

Dziękuję za rozmowę


red.o © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Poniedziałek 22 lipca 2024
Imieniny
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl